دیدار رییس سازمان بسیج اساتید تهران بزرگ با سرلشگر سید یحیی رحیم صفوی رئیس موسسه آینده پژوهی جهان اسلام

رییس سازمان بسیج اساتید تهران بزرگ دکتر خسرویان و…

در این دیدار دکتر خسرویان به تشریح ظرفیتها، برنامه ها و اقدامات بسیج اساتید در تهران بزرگ پرداخت و محور آینده پژوهی در حوزه چالش های پیش روی کشور و…