سردار سلامی: نتیجه مذاکره تسلیم در برابر دشمن است

فایل عکس: 
نوع تبلیغ: 
عکس
جایگاه بنر: 
جایگاه C